Sobiwaku Zero No Saikyou Kenshi Demo, Noroi No Soubi (Kawaii) Nara 9999-Ko Tsuke-Hodai